پذیرش بیماران

این بخش تمام نیاز های پذیرشی بیماران اعم از ثبت اطلاعات کامل بیمار، جستجوی پیشرفته، عکسهای درمانی بیمار و چارت ۳بعدی دندانها که شرح حال بیمار را گزارش میدهد مشاهده فرمایید.