ویژگیهای سیب

  1. قابلیت تشکیل پرونده برای بیماران
  2. ذکر سوابق بیماری
  3. وقت دهی و ارسال پیامک به بیماران
  4. قابلیت تعریف شیفت پرسنل
  5. ورود دارو و مواد به انبار
  6. دارای نمای فک بالا و پایین با قابلیت علامت گذاری روی نمای فک و وارد کردن اقدامات انجام شده
  7. نمای ایمپلنت
  8. گزارشگیری از ورود و خروج دارو و مواد از انبار
  9. گزارشات آماری پیشرفته