ارتباط با سنسورهای تصویربرداری

 ارتباط با سنسورهای تجهیزات دندانپزشکی
از آنجایی که نرم افزار سیب با نیاز های آتی مراکز درمانی پیش می رود و با توجه به استفاده روزافزون مجموعه های دندانپزشکی از سنسورهای دیجیتال,ارتباط نرم افزار سیب با این قبیل از دستگاه های دیجیتال دندانپزشکی نیز فراهم شده است
نرم افزار دندانپزشکی